VII. Jezus wordt begraven

Gebed

Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw smart toen Jezus in het graf werd gelegd. Verkrijg mij geestelijk inzicht en wijsheid, dat ik Jezus' lijden en dood steeds beter begrijp en eerbiedig als onze enige redding. Lieve Moeder, laat dat Hart van U mij de deugd van volgzaamheid en de gave van verstand bijbrengen.

Schriftlezing

Daarna vroeg Jozef van Arimatea, die een leerling was van Jezus, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan, ging hij dus heen en nam het lichaam weg. Nikodemus, die Hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een joodse begrafenis gebruikelijk is. Op de plaats waar Hij gekruisigd werd, lag een tuin en in die tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer.

Joh. 19, 38-42

Over het beeld

De sponsorplaat vermeldt:

Tot aandenken onzer dierbare ouders E.L.I.U.D.

Deze statie gaf met initialen aan dat de schenker graag op de achtergrond bleef. Hoewel men dacht dat de familie Schevelenbos, uitbaters van Hotel Saint-Antoine, hier de begiftigers waren blijkt na controle van de respectievelijke geboorteakten dat de namen niet overeen komen met de initialen. De initialen kunnen als volgt gelezen worden: Eerwaarde Louis Isidore Uit Dankbaarheid. Volgens pastoor Cornelis ging het hier over Isidorus Ludovicus Melis, pastoor van de moederkerk Sint-Antonius op het dorp! Geboren op 29 december 1859 als zoon van Jean François Melis, een slotenmaker uit Oostende, en Anne Catherine Brabants uit Lier. Hij was er priester van 1911 tot 1934. Deze zou 'stijfhoofdig' blijven voor de verzuchting van zelfstandigheid voor de nieuwe parochie op de Kaart - Rustoord. Zoals Cornelis schrijft: "Een veldslag in regel". Op stille wijze schonk hij een zoenoffer voor zijn oud- parochianen.