III. Het zoekraken van Jezus in de Tempel

Gebed

Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid toen Gij Uw Jezus verloren had en drie dagen angstig zocht. Laat ook voor mij Jezus mijn hoogste Liefde zijn, en moge ik Hem nooit door ontrouw verliezen. Lieve Moeder, laat Uw doorgriefde Hart mij een aansporing zijn om de deugd van zuiverheid te beoefenen en mij de gave van wetenschap te doen verkrijgen. Wees gegroet...

Schriftlezing

Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden, keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. 46Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen zij Hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.' Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde.

Mt. 2, 41-50

Over het beeld

Deze statie met rotswerk werd in 1987 door Freddy Janssens opnieuw gemaakt. De schenker van de oorspronkelijke statie met als naam ‘Het verlies van het kind Jezus’ is Mevrouw Herbosch. Deze familie bezat de gronden waar later de huizen van de Kleine Landeigendom werden gebouwd. Het bedrijf van deze familie deed zaken met lichters op de binnenvaart. In de Baillet Latourlei woonde een familie Herbosch, maar verhuisde blijkbaar naar andere oorden. Wij vinden op het Sint-Fredeganduskerkhof het graf van de redersfamilie Herbosch terug. François Herbosch, geboren te Hingene op 19 november 1853 en overleden te Borgerhout op 22 januari 1935, is vader van de bekende reder Eugène Herbosch. Dit grafmonument bevindt zich op perk R-Kp-08. Een beeld van Bruno Gerrits uit 1922 siert zijn graf. Verder ligt in deze concessie ondermeer Romain Herbosch, geboren te Antwerpen op 716 juni 1914 en overleden te Antwerpen op 26 september 1930. Het is dus niet denkbeeldig dat de echtgenote van François Herbosch voor deze statie betaalde.