I. De profetie van Simeon in de Tempel

Gebed

Bedroefde Moeder, ik lijd met U mee om Uw droefheid bij de voorspelling van Simeon, dat een zwaard Uw Hart zou doorboren. Verkrijg mij de bereidwilligheid tot alle offers die God van mij vraagt. Lieve Moeder, laat Uw gekwetste Hart mij de deugd van nederigheid en de vreze Gods geven. Wees gegroet...

Schriftlezing

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: "Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven."

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden:

'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.'

Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder:

'Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.'

Lc. 2, 22-35

Over het beeld

De sponsorplaat vermeldt:

Tot aandenken van mijne dierbare ouders F. D.

Dh F. Dielis (Dilis) bracht het idee van de VII Weeënweg aan in september 1916 (na de wijding van de grot) en sponsorde de eerste statie kostende 250 fr. en vertrouwde het werk toe aan Louis Jacobin. Deze wist zijn werk zo goed te vervaardigen, dat het een algemene goedkeuring weghaalde, en dat welhaast de zes overige statiën door verschillende milddadige gevers werden geschonken.